Vedtægter

 Vedtægter for Foreningen

"Ilskov Forsamlingshus og Borgerforening" 

 

§ 1  NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er: Ilskov Forsamlingshus og Borgerforening. Foreningens hjemsted er Herning Kommune,

adresse - Ilskov Hovedgade 2. Retskreds er Herning. Stiftelsesdag 24. februar 1970.

 

§ 2   FORMÅL

Foreningens formål er, at have et samlingssted for beboerne i Ilskov sogn og omegn til afholdelse af

selskabelige og kulturelle aktiviteter. Desuden at være med i det koordinerende sekretariat for tilsluttede

foreninger i Ilskov jfr. § 4.

 

§ 3   ØKONOMI

Forsamlingshuset drives som "Nøglehus". Foreningens økonomi bygger på salg af medlemskort jfr. § 7. 

Desuden udlejning af de til forsamlingshuset hørende faciliteter, og evt. udlejning af det fra bestyrelsen

fastlagte inventar m.v. Desuden kan foreningen modtage gaver og bidrag, lige som bestyrelsen skal være

opmærksom på mulighederne for at søge støtte gennem fonde, puljer o.l. & tegning af sponsorater til

foreningens drift og husets vedligeholdelse.

 

§ 4   BESTYRELSE

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling

for 2 år af gangen, således at der skiftevis afgår hhv. 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 1 hvert år. Den suppleant som er på valg ved førstkommende 

generalforsamling er 1. suppleant. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, indgår suppleanten i det

afgående bestyrelsesmedlems valgturnus. Genvalg kan finde sted. Hvert år vælges 2 revisorer og en 

revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. Alle afstemninger/valg afgøres ved simpelt relativt flertal, gælder

dog ikke vedtægtsændringer og opløsning jfr. § 10 of 11. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter

generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder deltagelse i det koordinerende udvalgs

sekretariatsfunktion og kontaktled for øvrige foreninger i Ilskov i forhold til myndigheder og institutioner (se § 9).

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, lige som valgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan drages til økonomisk ansvar,

eller få del i foreningens evt. overskud. Bestyrelsesmedlemmer kan modtage honorar for arbejde som udføres

ud over almindeligt bestyrelsesarbejde.

 

§ 5   GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år

inden udgangen af januar kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel i den på egnen mest udbredte ugeavis,

eller ved skriftlig indkaldelse til alle medlemmer.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde:

1: Valg af dirigent og stemmetællere

2: Bestyrelsens beretning

3: Fremlæggelse af revideret regnskab og budget

4: Fastsættelse af kontingent

5: Indkomne forslag

6: Valg i hht. vedtægternes § 4

7: Eventuelt

Valgbar til bestyrelse, revisor og suppleant er alle medlemmer som er fyldt 18 år.

Valg og afstemninger foretages normalt ved håndsoprækning, - skriftlig afstemning kan foretages såfremt

dirigenten finder det påkrævet, eller hvis blot en af generalforsamlingens deltagere kræver det. Der kan ikke

stemmes ved fuldmagt.

Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før

generalforsamlingens afholdelse, forslag til vedtægtsændringer dog senest 4 uger før afholdelse af

generalforsamlingen.

Bestyrelsen har ret til at indstille medlemmer og enkeltpersoner til æresmedlemsskab af

foreningen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

 

§ 6   EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 1/3 af bestyrelsen ønsker det, eller såfremt mindst

1/2-delen af medlemmerne skriftligt fremsender ønske herom. Den begærede generalforsamling skal afholdes

senest 4 uger efter at anmodningen er tilsendt bestyrelsen. Procedure for afstemninger/valg er som ved ordinær

generalforsamling. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles det/de emne(r) som har givet

anledning til afholdelsen. Indkaldelse finder sted som for ordinær generalforsamling. Ekstraordinær

generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer.

 

§ 7  MEDLEMSKAB

Bestyrelsen forestår tegning af medlemskab til foreningen, dette skal være afviklet inden udgangen af marts

måned. Medlemskab gælder fra 1. april - 31. marts. Kontingentstørrelse fastsættes af generalforsamlingen.

 

§ 8  REGNSKAB

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kassereren har ansvaret for, at foreningens regnskab bliver ført forsvarligt, samt udarbejdelse af årsregnskab

og budget. Regnskabet skal være revideret af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Optagelse af lån, indkøb eller ombygning for et samlet beløb større end 200.000 kr. skal godkendes på

generalforsamlingen. 

 

§ 9  DRIFT

Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst én gang i hvert kvartal. Der føres referat over

afholdte møder og generalforsamlinger, med indføjelse af beslutninger. Bestyrelsen har ret til at ansætte

lønnet medhjælp i den udstrækning det skønnes nødvendigt. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper

efter behov. Der skal være mindst et bestyrelsesmedlem i en evt. arbejdsgruppe. Af de to repræsentanter,

som foreningen har i kontaktrådet skal mindst én være fra bestyrelsen. Bestyrelsen, eller dennes

repræsentant, har ret til at udleje de til forsamlingshuset hørende faciliteter, samt evt. inventar, 

når dette er foreneligt med § 2Bestyrelsen fastsætter gældende takster for udlejningsvirksomheden.

Forsamlingshuset må IKKE udlejes til personer under myndighedsalder.

Der underskrives lejekontrakt for hver enkelt udlejning. Denne kontrakt er bindende for begge parter.

Der skal foreligge Næringsbrev til Hotel- og Restaurationsdrift i forsamlingshuset.

 

§ 10  VEDTÆGTSÆNDRINGER

Vedtagelse af ændringer af vedtægterne er betinget af at mindst 2/3 på en generalforsamling fremmødte,

stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringerne.

Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til formanden senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse

og fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

§ 11  OPLØSNING

Opløsning, herunder salg af bygninger og inventar, kan kun finde sted på 2 efter hinanden,

med 14 dages mellemrum afholdte ekstraordinære generalforsamlinger.

Evt. midler skal anvendes til almen velgørende formål i lokalområdet (Ilskov Sogn) efter den opløsende

generalforsamlings bestemmelse. Der må ikke uddeles midler til enkeltpersoner.

Såfremt der foreligger klausuler, herunder kommunale midler i forsamlingshuset, skal disse parter 

inddrages i anvendelsen af § 11.

Til vedtagelse af opløsning og anvendelse kræves at et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte,

stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 1. februar 2004 i Ilskov Forsamlingshus.

 

 

                    Jens Chr. Noes                                                                     Ole Nikolajsen

                          Dirigent                                                                                Formand

 

Nærværende vedtægter afløser tidligere fra stiftende generalforsamling 31. januar 2000 og 10.

september 1977 samt forudgående vedr. Ilskov forsamlingshus.